காலை நேர சிந்தனைகள்

புன்னகை

நம்பிக்கை வரிகள்

சாதாரணமும்... அசாதாரணமும்...

சிந்தனை வரிகள்

மாயை...!

Mayai,kalai neera sinthanai,