ஓடம்

0
25

வந்த உறவுகளை எல்லாம் அக்கரை ஏற்றிவிட்டு !!
தண்ணீரில்தனியே மிதக்கிறது ஓடம்!!

பெற்ற பிள்ளைகளை எல்லாம்! அக்கறையுடன்! வளமைகரை ஏற்றிவிட்டு!!

உழைக்கும்திறனற்று
வாழ்க்கை கரைஒதுங்கி!
கண்ணீரில் மிதக்கிறது!!

வாழ்க்கைகு வழிகாட்டிய,
முதியோரான தாய்தந்தையர்ஓடம்!

சிலர் இன்னும் இன்றும்,
துணைஎன்ற துடுப்பிழந்து

கரை ஒதுங்கி கண்ணீரில் மிதக்கும் இந்த ஓடம்!
இதுவும் ஒரு பாடம்!!

-கவிதை மாணிக்கம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here