நீ படிக்க! நித்தம் உன்னால் நானும் படித்து தவிக்க!!

0
39

பனை மரமாட்டம் இருந்த என்னை!!
திணைஅளவாட்டம் காதல்சொல்ல!

தேக்குமர மாட்டம்! இருந்த உன்னை!!
நாணல் தட்டையாட்டம்!! தலையாட்ட _வைத்ததே!!

நதியில் மீனாட்டம்!! நாளும் நெஞ்சில் !உன்
நினைவோட்டம்!!
இரவில் கனவாட்டம்
இன்றும் பகலில் காணல் நீரோட்டம்!!

நினைக்க நெஞ்சில் தேன்ஊற!
தேனை தேடும் எறும்பைபோல் உனைதேடும் தேகம்மெங்கும் எறும்பூற!!

உன்னை காணாத போதோ
என் கண்ணில் நீரோட்டம்!!

நீ படிக்க! நித்தம் உன்னால் நானும் படித்து தவிக்க!!

– கவிதை மாணிக்கம்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here