கொரோனா குறள்!

0
76

1.புறஞ்செலாது அகத்துறைவர் ஆவதறிவார்; அஃதறியார்

புறஞ்சென்று நோய்வாங்கி பரப்புபவர்.’

2.
‘இருகரந் தூய்மை வேண்டுவதாம் வேண்டாதார்

பிறர்கரந் தீண்டாமை நன்று.’

3
‘எந்நோய்க் குண்டாம் மருந்து; மருந்தில்லை

தீநுண்மி தீண்டிய மகற்கு.’

4
‘செல்லுமிடத்துக் காப்பார் கவசம் அணிவார்–

அணியாராயின் காப்பார் எவருமிலர்.’

5
‘தெய்வத்துக் காகாதெனின் மானிடர்க்குப் பேரிடர்

தீநுண்மியென கரந்து வரும்.’

6
‘மறத்தலாகா எஞ்ஞான்றும் மருத்துவர் செவிலியர்

காவலரொடு துப்புரவாளர் தொண்டு.’

7
‘தற்காத்து தற்கொண்டார்ப் பேணி பிறர்பிணி

தீர்ப்பதாம் மாந்தர் தொழில்.’

8
‘தமரிவர் தமரிலர் எனக்கருத வேண்டா

எவ்வுயிரும் தாமெனலே உயர்ந்தன்று.’

9
‘நிலநடுக்கமும் பெருவெள்ளமும் ஞாலப்போரும் காட்டாதன

காட்டியதே கொரானாவெனும் கூற்று.’

10
‘போற்றார்ப் பொறுத்தலும் சூழ்ச்சியதன் அகலமும்

ஓர்வதே காவலர் கடன்.’

சுவையிருந்தால் சுவைக்க!

நவையிருந்தால் பொறுக்க!

-மா.பாரதிமுத்துநாயகம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here