கடந்து வந்த பாதைகள்…

0
144

இருக்கும் தூரத்தை அளக்க வேண்டாம், கடந்து வந்த பாதைகளுக்கு நன்றி மட்டும் இறைவனுக்கு சொல்லவும், பயணம் இனிதாக அமையும்.

Do not measure the distance, only thank the Lord for the paths crossed, and the journey will be sweet.

ദൂരം അളക്കരുത്, കടന്നുപോയ പാതകൾക്ക് കർത്താവിന് മാത്രം നന്ദി പറയുക, യാത്ര മധുരമായിരിക്കും.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here