இதுவரை தமிழ் ஆண்டுகளை சமஸ்கிருத பெயரில் மட்டுமே அறிந்திருப்பீர்கள்..

1
47

இதோ சமஸ்கிருதத்திற்கு இணையான நம் முன்னோர்கள் வகுத்த அறுபது தமிழ் ஆண்டுகளின் தமிழ்ப்பெயர்கள்.

1. பிரபவ – நற்றோன்றல்

2. விபவ – உயர்தோன்றல்

3. சுக்கில – வெள்ளொளி

4. பிரமோதூத – பேருவகை

5. பிரசோத்பத்தி – மக்கட்செல்வம்

6. ஆங்கீரச – அயல்முனி

7. சிறிமுக – திருமுகம்

8. பவ – தோற்றம்

9. யுவ – இளமை

10. தாது – மாழை

11. ஈசுவர – ஈச்சுரம்

12. வெகுதானிய – கூலவளம்

13. பிரமாதி – முன்மை

14. விக்ரம – நேர்நிரல்

15. விச – விளைபயன்

16. சித்திரபானு- ஓவியக்கதிர்

17. சுபானு – நற்கதிர்

18. தாரண- தாங்கெழில்

19. பார்த்திப – நிலவரையன்

20. விய – விரிமாண்பு

21. சர்வசித்த – முற்றறிவு

22. சர்வதாரி – முழுநிறைவு

23. விரோதி – தீர்பகை

24. விகிர்தி- வளமாற்றம்

25. கர – செய்நேர்த்தி

26. நந்தன – நற்குழவி

27. விசய – உயர்வாகை

28. சய – வாகை

29. மன்மத – காதன்மை

30. துன்முகி – வெம்முகம்

31. ஏவிளம்பி – பொற்றடை

32. விளம்பி – அட்டி

33. விகாரி – எழில்மாறல்

34. சார்வரி – வீறியெழல்

35. பிலவ – கீழறை

36. சுபகிருது – நற்செய்கை

37. சோபகிருது – மங்கலம்

38. குரோதி – பகைக்கேடு

39. விசுவாவசு – உலகநிறைவு

40. பராபவ – அருட்டோற்றம்

41. பிலவங்க – நச்சுப்புழை

42. கீலக – பிணைவிரகு

43. சவுமிய – அழகு

44. சாதாரண – பொதுநிலை

45. விரோதி கிருது – இகல்வீறு

46. பரிதாபி – கழிவிரக்கம்

47. பிரமாதீச – நற்றலைமை

48. ஆனந்த – பெருமகிழ்ச்சி

49. இராட்சச – பெருமறம்

50. நள – தாமரை

51. பீங்கள – பொன்மை

52. காளயுக்தி- கருமைவீச்சு

53. சித்தார்த்தி – முன்னியமுடிதல்

54. ரவுத்ரி- அழலி

55. துன்மதி- கொடுமதி

56. துந்துபி- பேரிகை

57. உருத்ரோத்காரி – ஒடுங்கி

58. இரக்தாட்சி- செம்மை

59. குரோதன்- எதிரேற்றம்

60. அட்சய – வளங்கலன்

1 COMMENT

  1. மகிழ்ச்சி வலைதள வானொலி
    இது ஆனந்தத்தின் அலைவரிசை
    அனைவருக்கும் வாழ்த்துகள்… மகிழ்ச்சி எங்கும் நிறையும்…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here